ancient_banner_l.gif

simple_new_red.gif

Dňa 18.12.2020 som opätovne úspešne absolvoval štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka úroveň B2 (viď. vysvedčenie v časti Štátnice).

Na základe tejto skutočnosti som elektronicky požiadal o opätovné zriadenie živností na predmety činnosti:

- Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk

- a Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk

Lektor:
VALICA Štefan Ing.
kontakt na lektora: lektor@steva.eu
alebo na mobil 0915 816 509

Moje vzdelanie:

Mám vyštudovanú SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici, kde som zmaturoval s čistými jednotkami z odboru Telekomunikácie. Následne som po pol ročnom neúspešnom štúdiu na Fakulte riadenia na Univerzite v Žiline zakotvil na skoro celý rok v Kanade v meste Thunder Bay v provincii Ontário, kde som absolvoval intenzívny kurz Angličtiny ako druhého jazyka na Confederation College. Keď som sa vrátil z Kanady na Slovensko som si spravil inžiniersky titul so špecializáciou manažment a marketing na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Počas tohto štúdiia sa mne a mojej exmanželke narodil náš milovaný syn Jakub v roku 1996. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2001 som ja zakotvil na Metodicko - pedagogickom centre v Banskej Bystrici (MPC BB) na päť rokov, kde som si stihol spraviť Doplňujúce pedagogické štúdium na Ekonomickej a pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Tým pádom mám špecializáciu na vyučovanie ekonomických predmetov na stredných školách s ekonomickou orientáciou. Ja som sa však vybral trošku iným smerom. Už počas práce na MPC BB som skoro dva a pol roka vyučoval počítačové zručnosti pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva. V tomto trende som pokračoval aj ako učiteľ informatiky na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania vo Zvolene od roku 2010 do roku 2012. Mňa však vždy priťahovala, priťahuje a aj bude priťahovať, okrem počítačov, angličtina ako jazyk. Z toho dôvodu som sa dal na Rozširujúce štúdium anglického jazyka na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktoré som bohužiaľ po 1,5 roku trojročného štúdia zatiaľ nedokončil. Ale práve 18.12. sa mi opätovne podarilo úspešne absolvovať štátnicu z anglického jazyka úroveň B2 na súkromnej štátnej jazykovej škole E-KU v Nitre, teda mám oprávnenie vyučovať anglický jazyk na základe živnosti, ktorú som si založil na Okresnom úrade v Banskej Bystrici.

Moje získané lektorské vedomosti, skúsenosti a zručnosti:

Od roku 2013 vyučujem anglický jazyk žiačky/kov základných a stredných škôl. Pripravoval som aj študentku na maturitnú skúšku z anglického jazyka na gymnázium v Banskej Bystrici,

od roku 2005 do roku 2007 som vyučoval počítače pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva na Metodicko – pedagogickom centre v Banskej Bystrici,

v období rokov 2005 až 2007 som úspešne absolvoval Doplňujúce pedagogické štúdium na Ekonomickej a pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela,

od roku 2010 do roku 2012 som pracoval ako učiteľ informatiky na Súkromnej strednej školy podnikania vo Zvolene,

od roku 2015 do súčasnosti vyučujem počítače pre ženský spolok Živena, miestny odbor Banská Bystrica,

od roku 2016 do roku 2017 som na dohodu vyučoval klientov z Mestského úradu Banská Bystrica počítače,

od roku 2017 do súčasnosti vyučujem kurz Odborný administratívny pracovník pre prešovskú firmu VaV Akademy, v ktorom sa špecializujem na operačný systém Windows a Microsoft Office 2010.

Spôsob výučby:

Vyučovacia hodina trvá spravidla minimálne 60 minút alebo podľa špecifických požiadaviek rodičov alebo žiaka.

Na výučbu používam počítač pripojený na internet s videokamerou, mikrofónom a reproduktormi, takže je ma vidieť. Ak si žiaci neželajú byť videní, môžu mať kameru vypnutú. Mikrofón musia mať zapnutý, aby sme konverzovali medzi sebou.

Viem, že moji žiaci na štúdium využívajú aj smartfóny s nainštalovanou aplikáciu Skype.

Aby sme boli s mojimi študentkami/tmi zladení vždy vlastním tú istú knižku, akú majú oni zo školy a postupujeme presne podľa učiva, ktoré práve preberajú v škole z uvedených školou využívaných knižiek.

Mám väčšinou veľmi pozitívnu spätnú väzbu od mojich žiačiek a žiakov a ich rodičov.

Učivo vysvetľujem tak, aby to moji žiaci pochopili a bolo im jasné a moje/i žiačky/ci mávajú veľmi dobré známky v škole.

Pri mojej výúčbe postupujem podľa motta pána Komenského „škola hrou“ a som s ním plne stotožnený.

Angličtina a jej výučba je pre mňa zábava a je pre mňa a verím, že aj pre žiačky/kov a tým pádom, aj pre ich rodičov veľkým prínosom.

simple_hot07.gif