ancient_banner_l_2.gif

Pri výučbe počítačových zručností cez moju živnosť si možete vybrať z rôznych modulov výučby, tak ako to vidíte v nasledujúcej tabulke:

Poradie

Modul

Časová dotácia v hodinách

Cena za modul za celú skupinu

1

Základy práce s PC

6

45,00 €

2

Microsoft Word 365 pre začiatočníkov

6

45,00 €

3

Microsoft Word 365 pre pokročilých

12

90,00 €

4

Microsoft Excel 365 pre začiatočníkov

6

45,00 €

5

Microsoft Excel 365 pre pokročilých

12

90,00 €

6

Tvorba webových stránok cez portál Webnode

2

15,00 €

7

Microsoft Outlook 365

6

45,00 €

8

Microsoft Power Point 365

6

45,00 €

Spolu

 

56

420,00 €

V jednotlivých moduloch si môžete vybrať z nasledujúceho preberaného učiva:

Základy práce s PC

Poradie

Odučené učivo

1

registrácia do e-learningu

2

materiál Úvodné informácie z e-learningu

3

materiál Teória ku klávesnici v e-learningu

4

materiál Bezpečnosť práce s počítačom v e-learningu

5

materiál História počítačov dostupný v e-learningu (samoštúdium)

6

hardware, softvér, vstupné, výstupné a vstupno-výstupné zariadenia

7

vytváranie priečinkov, kopírovanie, premiestňovanie, premenovávanie a ukladanie súborov do priečinkov (v počítači, z počítača na USB flash disk a naopak, z mobilu do počítača a naopak)

8

zachytávanie obrazovky cez Print Screen a ukladanie do Wordu, a nástroj na vystrihovanie a ukladanie obrazovky do počítača

9

informácie o novom operačnom systéme MS Windows 11, porovnanie s MS Windows 10 (klávesový skratky, miniaplikácie, viacej pracovných plôch, nová ponuka Štart, nastavenie napájania a spánku počítača, Microsoft Store, nastavenie pozadia pracovnej plochy, šetriča obrazovky)

Microsoft Word 365 pre začiatočníkov

Poradie

Odučené učivo

1

materiál Pravidlá písania textov vo Worde v e-learningu

2

formátovacie znaky vo Worde (mäkký a tvrdý enter, klasická a pevná medzera, tabulátory, ...)

3

hľadanie a nahradzovanie textu

4

kontrola pravopisu

5

prekladanie textov

6

diktovanie textov po anglicky vo Worde 365 a ich následné čítanie nahlas vo Worde 365

7

upravovanie odseku – materiály z e-learningu

8

tvorba tabuliek pomocou tabulátorov a tlačidla TAB

9

horný a dolný index vo Worde

10

používanie odrážok a číslovania

Microsoft Word 365 pre pokročilých

Poradie

Odučené učivo

1

testy A, B a C na vkladanie tabuliek vo Worde

2

tvorba zložitejších tabuliek vo Worde

3

vkladanie rovníc a vzorcov vo Worde

4

záhlavie a zápätie

5

klasické číslovanie strán a číslovanie od určitej strany pomocou sekcií

6

tvorba jednoduchých formulárov vo Word-e pomocou tabulátorov

7

tvorbu formulárov vo Word-e

8

práca s obrázkami vo Worde

9

práca so štýlmi vo Worde

10

15 tipov a trikov pre Word

Microsoft Excel 365 pre začiatočníkov

Poradie

Odučené učivo

1

bunky, stĺpce, riadky, rozširovanie stĺpcov a riadkov

2

klávesové skratky a chybové hlásenia

3

formát bunky (číslo a mena), percentá, pridávanie a odoberanie desatinných miest

4

zlučovanie buniek, aický súčet, funkcie (počet čísel, max, min a priemer)

5

aické postupnosti

6

tvorba dvoch jednoduchých tabuliek  s aickým súčtom

7

usporiadanie tabuľky a aický filter (jednoduché a zložité tabuľky)

8

náročnejší aický filter (na jednoduchej a zložitej tabuľkách) (na parametroch ako rozpätie VsC, Trieda a názov zariadenia)

9

výpočet kurzov € k CZK, maďarský Ft. a poľský zlotý PLZ a naopak v Exceli

10

tvorba jednoduchých tabuliek na správu domácich financií s príjmami, výdavkami a saldom rodinného rozpočtu

11

návrh na využívanie programu od Slava Svetlíka RQ Money na správu domácich financií

Microsoft Excel 365 pre pokročilých

Poradie

Odučené učivo

1

rozšírený filter na príklade tabuľky z e-learningu

2

koláčový graf na príklade tabuľky z e-learningu (spojite a nespojite vyznačený, pridanie označenia radov - častí koláčového grafu, formátovanie označenia radov)

3

v stĺpcový a pruhový graf na príklade tej istej tabuľky z e-learningu (formátovanie grafov)

4

graf s vedľajšou osou y na príklade tabuľky z e-learningu

5

Kontingenčné tabuľky - Obnovenie a rozšírenie údajov v kontingenčnej tabuľke

6

Kontingenčné tabuľky - Rozšírenie údajov pre viaceré kontingenčné tabuľky

7

Kontingenčné tabuľky - Viacnásobné filtrovanie. Rýchly filter a časová os

8

Kontingenčné tabuľky - Percentuálne pomery a podiely

9

Kontingenčné tabuľky - Tlačidlá + / - plus a mínus

10

Podmienené formátovanie - Čo to je a ako funguje : Rovná sa

11

Podmienené formátovanie : Väčší ako a Menší ako

12

Podmienené formátovanie : Medzi - Označenie čísel medzi dvomi hodnotami

13

Podmienené formátovanie : Text, ktorý obsahuje určitú hodnotu

14

Podmienené formátovanie : Vyskytujúci sa dátum

15

Podmienené formátovanie : Ako označiť duplicitné hodnoty

16

Podmienené formátovanie : Ako označiť hodnoty nad priemerom a pod priemerom

17

Podmienené formátovanie : Ako označiť 10 najvyšších alebo najnižších čísel

18

Podmienené formátovanie : Údajové pruhy

19

Podmienené formátovanie : Farebné škály

20

Podmienené formátovanie : Pridávanie ikoniek na základe podmienok

21

Podmienené formátovanie : Ako pravidlá vymazať, opraviť alebo upraviť

22

Ako efektívne vytlačiť tabuľku v Exceli

23

Funkcie - Ako zistiť v Exceli počet buniek. Funkcia COUNT

24

Funkcie - Ako zistiť počet číselných a textových buniek. Funkcia COUNTA

25

Funkcie - Ako zistiť počet prázdnych buniek? Funkcia COUNTBLANK

26

Funkcie - Ako v Exceli zaokrúhliť čísla matematicky. Funkcia ROUND

27

Funkcie - Zaokrúhľovanie na násobky čísla. Funkcie: MROUND, FLOOR a CEILING

28

Funkcie - Ako v Exceli zaokrúhliť na milióny?

29

Funkcie - Ako spraviť súčtový riadok v tabuľke? Funkcia SUBTOTAL

30

Funkcie – Ako odrezať desatinné čísla od celého čísla? Funkcia Trunc

Tvorba webových stránok cez portál Webnode

Poradie

Odučené učivo

1

tvorba a úprava webstránok na portály www.webnode.sk

Microsoft Outlook 365

Poradie

Odučené učivo

1

kalendár (nová plánovaná udalosť, pripomenutie, kategorizácia, opakovanie, pozvať účastníkov, zdieľanie kalendára cez mail)

2

pošta (podpis, posielanie pošty (komu, kópia a skrytá kópia), vytváranie aických správ v neprítomnosti)

3

kontakty (vytvorenie kontaktu, skupiny kontaktov)

4

úlohy (vytváranie novej úlohy - predmet, počiatočný dátum, termín plnenia, stav (nezačaté, prebieha, dokončené, čaká sa na niekoho ďalšieho, odložené), priorita, priradiť úlohu)

5

poznámky (vytvorenie, vyhľadávanie, zobrazenie (ikona, zoznam, poznámka), zmena veľkosti poznámky, kategorizácia)

6

schôdza (pozvať účastníkov, kategorizovať, pripomenutie, vysoká dôležitosť) (akceptácia, zamietnutie, navrhnutie iného termínu schôdzky)

7

tipy a triky pre MS Outlook

Microsoft Power Point 365

Poradie

Odučené učivo

1

nové snímky a ich rozloženie

2

nastavenie hlavičky a päty

3

animácie objektov v prezentácii

4

prechody snímok v prezentácii

5

náhľad snímky a aicky generovaný obsah snímok

6

poznámky, dodatočné texty v prezentácii

7

prepojenia na súbory cez text alebo obrázok

8

vytvorenie grafu v PowerPoint 2010

9

úprava grafu v prezentácii PowerPoint 2010

10

ako vytvoriť prezentáciu spolu s nahovoreným komentárom a obrazom prezentujúceho v PowerPoint

11

kombinácia animácií

 

Kontaktujte ma prosím na elektronickej pošte lektor@steva.eu alebo na mobilnom čísle 0915 816 509 a bez problémov sa dohodneme na forme a obsahu preberaného učiva.