Banner Publikacia

plainblue_cool.gif

DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 2013

(4. doplnené a aktualizované vydanie)

Viera Valicová

Dostáva sa vám do rúk ďalšie - v poradí už 4. - vydanie knižky nepostrádateľnej pre každého ekonóma, zvlášť mzdára. Možno sa budeme opakovať, ale dôvody pre jej vydanie sú stále tie isté, znásobené vaším záujmom a potrebami. Oproti prvým trom vydaniam má viac strán, príkladov, tlačív a prepojení na iné právne predpisy. Slúži ako výborná pomôcka aj pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Prečo by ste si mali prečítať túto knižku?

Špičková slovenská autorka s dlhoročnými skúsenosťami

Viera Valicová má dlhoročné skúsenosti zo svojej praxe kontrolórky dane zo mzdy a od roku 1994 až doteraz pri koncepčnej a koordinačnej činnosti v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti, metodickej činnosti zameranej na zabezpečenie aplikácie zákona o dani z príjmov daňovými orgánmi a pripomienkovanie zmien právnych predpisov. Nezanedbateľná je jej bohatá autorská práca v renomovaných odborných časopisoch a lektorské skúsenosti z Daňovej školy, SKDP, SKAu a s podnikateľskými subjektami z celého Slovenska. Zákon, výklad, príklady, vzory tlačív, najčastejšie kladené otázky z praxe, zoznam usmernení, sú tými základnými prvkami, ktoré sa nesú celou publikáciou. 220 príkladov bohato dopĺňa „suchý" zákon ako aj výkladovú časť bohatú na prepojenia na iné súvisiace právne predpisy. Originalita spracovania - dva v jednom. Vydavateľkiným prínosom je originálne spracovanie danej témy - nájdete tu znenie platné pre rok 2012 a v rámčekoch zas tak, ako sa daná problematika rieši od 1. 1.2013, čiže v jednej knižke nájdete dva roky 2012 aj 2013. Všetko graficky ľahko rozlíšiteľné.

Posledná novelizácia zákona o dani z príjmov

sú tu zapracované aj posledné zákony, z. č. 252/2012 Z. z. a z. č. 395/2012 Z. z., ktorý mení zákon o dani z príjmov a ktorý nadobudol účinnosťod 1. 1. 2013 (samozrejme, že aj predchádzajúce novely z roka 2012 - 362/2011 Z. z., 406/2011 Z. z., 331/2011 Z. z., 548/2011 Z. z, 69/2012 Z. z. a z nich tie ustanovenia, ktoré sa týkajú dane z príjmov zo závislej činnosti).

Vydavateľka môže smelo vyhlásiť, že daná téma je viac ako vhodná pre naštudovanie nielen pre ekonómov, či mzdových účtovníkov a personalistov!

Každý z nás je predsa aj domácim „financministrom". V rodine existuje viac druhov príjmov i výdavkov (napr. zo závislej činnosti - zamestnanci, tzv. „dohodári", z podnikania, z prenájmu, z úrokov na vkladových produktoch, účtoch, z predaja, z dedičstva, z darovania ...), príjemcami peňazí sú, resp. môžu byť nielen otcovia a matky zapojení v pracovnom procese, ale aj ich neplnoleté či plnoleté deti, starí rodičia na dôchodku. Treba len poznať zákon aj s výkladom a neplatiť zbytočne dane do štátnej pokladnice, ale ušetriť ich pre svoje rodiny, zarobili ste ich predsa vy. Sú vaše, nie je to podvod, ale legálne zdanenie. Zrozumiteľný spôsob výkladu tejto knižky zaručuje, že obsahu porozumie aj nie priam vysokoškolsky vzdelaný človek. Možno sa však poradíte aj s vaším finančným poradcom, ktorým je táto knižka určená tiež.

Ing. Eva Benkova, vydavateľka Január 2013

Čitateľom predkladáme výklad zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov"), ktorý je účinný od 1. januára 2004, v znení platnom ku dňu dodania do tlače (t. j. k 5. 1. 2013).

Komentár sa venuje oblasti príjmov zo závislej činnosti, jednotlivým druhom týchto príjmov, ich zdaňovaním, oslobodením, uplatnením nezdaniteľných častí základu dane u aktívnych príjmov, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, vysporiadaním celoročnej daňovej povinnosti zamestnanca, povinnostiam a zodpovednostiam, ktoré vyplývajú pre zamestnávateľov a zamestnancov. Zákon o dani z príjmov uverejňujeme vzostupne, v znení len niektorých vybraných ustanovení tohto zákona, ktoré sa vzťahujú len k príjmom zo závislej činnosti. V komentári k týmto ustanoveniam sú zapracované konkrétne príklady vyplývajúce z praxe. Legislatívne úpravy, ktoré nadobúdajú v zákone o dani z príjmov účinnosť od 1. januára 2013 sú osobitne zvýraznené - v rámčeku, komentár je uvedený na záver príslušného ustanovenia.

Veríme, že výklad zákona o dani z príjmov bude prospešným pomocníkom zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane z príjmov zo závislej činnosti, osobitne mzdových účtovníčok.

Od roku 2009 sa zaoberajú vydavateľskou činnosťou - knižku si môžete kúpiť:

Ing. Eva Benkova -EDUCA SLOVAKIA
Ul. 9. mája 5
010 04 Žilina 4
Tel. 041/72 33 900
Mobil: 0904 390 339
www.educaslovakia.sk
educaslovakia@educaslovakia.sk

Radi pomôžu, poradia.

Publikáciu by ste mali nájsť aj napríklad na stránke knihkupectva Martinus www.martinus.sk:
http://www.martinus.sk/?uItem=142651